[theELITE] Clan


The master of the clan [theELITE] is : elitegamer01

The assistant of the clan [theELITE] is : maxenceravi

Clan Name NickName Master Assistant Status
[theELITE] elitegamer01    
[theELITE] maxenceravi    
[theELITE] GHOST55    
[theELITE] titidu53    
[theELITE] flytt    
[theELITE] mamotte    
[theELITE] mat147    
[theELITE] kingamer    
[theELITE] ALTAIR45