[THIAGO1112] Clan


The master of the clan [THIAGO1112] is : nehemias

The assistant of the clan [THIAGO1112] is : fernanfloo76

Clan Name NickName Master Assistant Status
[THIAGO1112] Monstro7    
[THIAGO1112] nehemias    
[THIAGO1112] xHAKERx    
[THIAGO1112] fernanfloo76    
[THIAGO1112] Freddles    
[THIAGO1112] OwenFromTC    
[THIAGO1112] chocochip    
[THIAGO1112] krich    
[THIAGO1112] Mypuln