[Elite-Army] Clan


The master of the clan [Elite-Army] is : shukoor

The assistant of the clan [Elite-Army] is : LUCIFER291

Clan Name NickName Master Assistant Status
[Elite-Army] shukoor    
[Elite-Army] HONEYBUNCH    
[Elite-Army] LUCIFER291    
[Elite-Army] Veedy    
[Elite-Army] tastiera    
[Elite-Army] monstr