WhiteBo Ranking

Rank Nickname Kill
1 DeathWishes 2103
2 mrtin 1028
3 BeStPRoGiE 1002
4 GIjoe 987
5 Chevre 708
6 twistedduck1 708
7 elitegamer01 620
8 gilberth04 563
9 AlphaSmolko 543
10 mojo331 485

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10