WhiteBo Ranking

Rank Nickname Kill
1 DeathWishes 2103
2 BeStPRoGiE 1255
3 mrtin 1028
4 GIjoe 996
5 twistedduck1 756
6 Chevre 708
7 elitegamer01 691
8 AlphaSmolko 604
9 gilberth04 563
10 LEOOOKING 485

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10