WhiteBo Ranking

Rank Nickname Kill
1 DeathWishes 2103
2 BeStPRoGiE 1083
3 mrtin 1028
4 GIjoe 987
5 twistedduck1 741
6 Chevre 708
7 elitegamer01 650
8 gilberth04 563
9 AlphaSmolko 543
10 mojo331 485

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10