WhiteBo Ranking

Rank Nickname Kill
1 DeathWishes 2103
2 BeStPRoGiE 1153
3 mrtin 1028
4 GIjoe 987
5 twistedduck1 745
6 Chevre 708
7 elitegamer01 670
8 AlphaSmolko 587
9 gilberth04 563
10 mojo331 485

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10