WrenchBo Ranking

Rank Nickname Kill
1 TinyJiss 5435
2 gasljdddd 1107
3 izayahthegod 981
4 FireXAssasin 942
5 sydneyhot 812
6 VoromWeiper 738
7 JaysonZouYT 705
8 gigeri 596
9 adamkiller 595
10 revil 595

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10